دریافت اطلاعات حساب بانکی دانشجویان بستانکار سامانه خوابگاه جهت عودت وجه

  • اطلاعات حساب بانکی

    کلیه اطلاعات ذیل باید مربوط به یک حساب بانکی باشد که متعلق به خود دانشجوست. در وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود دقت نمایید. دانشگاه مسئولیتی در خصوص عدم عودت وجه به دلیل نادرست بودن اطلاعات حساب بانکی نخواهد داشت.
  • مطابق الگو شماره شبا با حروف IR آغاز می شود و شامل 24 رقم خواهد بود.