دانشجویان ذیل جهت تکمیل مدارک یا دریافت وام قرض الحسنه در اسرع وقت به اتاق مدیریت امور دانشجویی مراجعه نمایند.

قرض الحسنه امام حسین

چنانچه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ جهت تسویه حساب کامل وام خود اقدام ننمایند، پروفایل تغذیه وام گیرندگان و ضامنین آنها بسته خواهد شد.

 

اسامی دانشجویان

به اطلاع متقاضیان وام صندوق امام حسن می‌رساند در صورت تایید پرداخت وام، جهت تکمیل مدارک به دفتر مدیریت امور دانشجویی مراجعه نمایند. خواهشمند است با توجه به محدودیت منابع مالی، در صورت عدم تایید وام، تقاضای دریافت وام نداشته باشید.

با تشکر- مدیریت امور دانشجویی

 

دانشجویانی که مایل به دریافت وام قرض الحسنه امام حسین می‌باشند حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۸ به دفتر مدیریت دانشجویی مراجعه نمایند.

ضمنا جهت دریافت فرمهای مورد نیاز به بخش صندوق قرض الحسنه امام حسین واقع در وب سایت مدیریت دانشجویی مراجعه نمایید.

قابل توجه وام گیرندگان صندوق قرض الحسنه امام حسین(ع)

چنانچه وام گیرندگان محترم تا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند، پروفایل تغذیه وام گیرنده و ضامنین بسته خواهد شد.

اسامی بدهکاران به شرح ذیل می‌باشد:

وام گیرندگان اول  ضامن  ضامن دوم اقساط معوق  مبلغ اقساط  جریمه دیرکرد  کل بدهی
۱۱۹۰۱۶۶۰۸۹ ۱۱۹۰۲۲۶۲۴۳ ۲۴۰۰۲۱۳۸۳۶ ۴    ۷۰۰,۰۰۰   ۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۳۶۰۱۳۱ ۵۱۱۲۰۲۱۰۵۹ ۴۶۱۰۶۴۳۹۷۹ ۴    ۵۰۰,۰۰۰   ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶۰۳۶۱۳۶۳ ۱۰۸۰۴۹۷۵۷۹ ۱۲۷۳۰۱۸۰۷۹ ۴    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۶۱۰۶۱۶۲۰۳ ۴۶۱۰۶۱۶۴۷۵ ۶۲۹۰۰۴۰۱۱۱ ۷ ۲۰۰,۰۰۰       ۲۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۹۴۳۲۵۹ ۱۲۷۲۹۹۱۶۲۸ ۱۲۷۲۶۹۱۵۳۵ ۳    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۶۱۰۷۱۱۷۶۱ ۱۱۶۰۳۶۱۳۶۳ ۱۰۸۰۴۹۷۵۷۹ ۴    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۹۰۰۴۸۷ ۱۲۷۲۹۹۵۶۴۱ ۱۲۷۲۷۳۹۲۹۵ ۴    ۵۰۰,۰۰۰   ۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۴۶۰۲۰۸۶۷۷ ۴۶۱۰۶۳۶۲۹۸ ۴۶۱۰۶۱۶۴۷۵ ۷    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۴۹۷۵۷۹ ۱۱۶۰۳۶۱۳۶۳ ۱۲۷۳۰۱۸۰۷۹ ۲    ۳۰۰,۰۰۰       ۶۰۰,۰۰۰
۴۶۴۰۲۱۳۱۶۶ ۶۴۶۰۲۰۸۶۷۷ ۲۴۶۰۳۶۰۱۶۹ ۸    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۵۰۶۵۳ ۱۲۷۳۲۰۰۶۱۶ ۲۱۸۷۱۲۴۸ ۳    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۶۰۳۶۰۱۶۹ ۴۶۴۰۲۰۰۳۴۱ ۱۱۸۰۰۸۱۷۲۲ ۶    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۳۱۴۰۲۴ ۱۲۰۰۱۸۰۶۱۵ ۱۱۰۰۳۵۷۳۳۵ ۲    ۷۰۰,۰۰۰   ۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۱۸۰۶۱۵ ۱۱۰۰۳۱۴۰۲۴ ۱۱۰۰۳۵۷۳۳۵ ۲    ۲۰۰,۰۰۰       ۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۳۵۷۳۳۵ ۱۱۰۰۳۱۴۰۲۴ ۱۲۰۰۱۸۰۶۱۵ ۸    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۴,۲۰۰,۰۰۰
۶۲۹۰۰۴۰۱۱۱ ۴۶۱۰۶۱۶۴۷۵ ۶۴۶۰۲۰۸۶۷۷ ۷    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۷۰۰,۰۰۰
۴۶۱۰۶۳۶۲۹۸ ۵۵۵۰۱۸۹۸۶۰ ۵۴۹۰۰۹۸۲۶۰ ۷    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۷۰۰,۰۰۰
۴۶۱۰۵۱۲۴۸۳ ۴۶۱۰۶۳۶۲۹۸ ۶۴۶۰۲۰۸۶۷۷ ۱۰    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۵,۲۰۰,۰۰۰
۴۶۶۰۳۸۲۸۳۴ ۴۶۶۰۳۲۹۳۱۳ ۶۳۲۰۰۴۸۹۷۲ ۱۰    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰   ۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۹۰۲۶۳۰۶۸ ۱۲۷۳۲۳۶۵۹۹ ۱۱۹۰۲۵۵۲۱۹ ۳    ۷۰۰,۰۰۰   ۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۳۲۰۰۴۸۹۷۲ ۴۶۶۰۳۲۹۳۱۳ ۵۰۹۰۱۵۱۷۵۱ ۱۰    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۸۵۷۶۵۹ ۱۷۴۲۵۹۷۴۲۴ ۲۵۸۱۰۴۷۰۰۳ ۴    ۵۰۰,۰۰۰   ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۸۱۰۴۷۰۰۳ ۲۰۸۵۷۶۵۹ ۱۷۴۲۵۹۷۴۲۴ ۴    ۲۵۰,۰۰۰   ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۴۲۵۹۷۴۲۴ ۲۰۸۵۷۶۵۹ ۲۵۸۱۰۴۷۰۰۳ ۶    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۹۰۵۲۲۵ ۱۲۷۲۹۶۶۹۰۹ ۱۲۰۰۱۶۴۲۳۷ ۲    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۹۰۰۹۸۲۶۰ ۴۶۱۰۵۸۲۰۱۱ ۱۲۵۰۴۸۴۶۷ ۴    ۷۰۰,۰۰۰   ۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۶۶۰۴۴۶۰۷۷ ۵۷۷۰۰۳۳۸۰۰ ۹۲۱۰۰۴۶۲۴۱ ۲    ۳۰۰,۰۰۰       ۶۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۹۹۵۶۴۱ ۱۲۷۲۹۰۰۴۸۷ ۱۲۷۲۷۳۹۲۹۵ ۳    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۵۰۰۰۴۵۷۴۱ ۴۲۲۰۳۶۱۹۷۹ ۴۲۲۰۵۹۱۵۶۷ ۵    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۱۰۱۳۵۰۲۴ ۵۴۱۰۱۵۲۲۱۲ ۵۴۱۰۱۷۵۳۰۱ ۳    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۵۵۰۱۸۹۸۶۰ ۶۲۹۰۰۴۰۱۱۱ ۴۶۱۰۶۱۶۴۷۵ ۴    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۶۶۰۳۹۱۳۳۷ ۱۰۸۰۴۴۱۴۵۱ ۱۱۲۰۱۵۸۰۹۵ ۱۰    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰   ۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۲۰۱۵۸۰۹۵ ۱۲۰۰۱۷۷۹۸۳ ۴۶۶۰۳۹۱۳۳۷ ۵    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۵۷۱۴۸ ۱۲۷۲۲۳۹۸۱۰ ۶۰۰۰۰۹۵۷۶۷ ۱۰    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰   ۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۰۱۹۳۶۴۴ ۱۱۶۰۷۰۰۲۸ ۵    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۲۴۰۳۵۲۹۴۰ ۶۰۰۰۰۷۳۱۱۹ ۴۲۲۰۳۰۲۱۷۴ ۶    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰   ۱,۹۲۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۱۳۶۲ ۴۲۴۰۱۱۸۹۶۴ ۶۰۰۰۰۴۰۹۳۸ ۱۰    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰   ۳,۱۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۹۸۲۰۴۰ ۵۵۵۰۱۷۶۹۹۸ ۱۰۸۰۴۴۱۴۵۱ ۲    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۵۰۱۷۶۹۹۸ ۱۹۹۰۷۳۳۷۵۱ ۶۹۹۰۰۴۰۱۱۱ ۳    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۹۹۰۷۳۳۷۵۱ ۵۵۵۰۱۷۶۹۹۸ ۵۵۵۰۱۸۹۸۶۰ ۴    ۵۰۰,۰۰۰   ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۱۰۷۳۱۷۸۹ ۱۱۹۰۲۶۰۴۹۲ ۵۴۱۰۱۸۸۵۰۰ ۶    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۸۰۱۹۹۶۳۳ ۱۲۷۲۳۷۰۴۷۱ ۵۴۳۰۰۴۵۲۰۹ ۶    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۴۷۳۸۵۶ ۱۱۲۰۱۵۸۰۹۵ ۴۶۱۰۷۶۴۹۷۰ ۶    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۷۸۶۰۷۲ ۱۲۹۳۵۵۴۰۷۳ ۱۲۷۲۹۶۷۹۷۲ ۶    ۷۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰   ۴,۴۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۱۲۱۹۴۸ ۱۲۷۲۲۶۲۳۹۱ ۱۱۹۰۲۱۷۳۱۷ ۸۰,۰۰۰         ۸۰,۰۰۰
۱۱۵۰۲۲۳۰۲۲ ۱۱۵۰۲۲۵۹۷۱ ۱۲۵۰۵۵۳۳۱۸    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰       ۲۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۴۸۴۲۴۶ ۱۱۰۰۴۳۱۸۷۱ ۱۲۷۲۸۶۰۶۳۹ ۱    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰       ۴۲۰,۰۰۰
۱۲۷۲۹۱۹۶۶۸ ۱۲۷۳۰۱۶۷۶۹ ۱۱۵۰۲۲۳۰۲۲ ۱۲۰,۰۰۰       ۱۲۰,۰۰۰