قابل توجه دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی

به اطلاع دانشجویانی که هزینه اسکان در سراهای دانشجویی را پرداخت ننموده اند می رساند، با توجه به اتمام مهلت واریز هزینه اقامت، چنانچه تا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ نسبت به تسویه حساب، اقدام ننمایند، پروفایل تغذیه آنها مسدود می گردد.

فهرست اسامی بدهکاران:

۹۵۱۲۰۲۱۰۵۶ ۹۵۱۲۰۲۱۰۴۷ ۹۸۱۲۰۲۱۰۱۰ ۹۵۱۲۲۱۲۰۰۳ ۹۵۱۲۰۲۱۰۲۰ ۹۷۱۰۰۱۱۰۰۸ ۹۵۲۲۱۵۱۰۰۶ ۹۵۱۲۲۱۲۰۰۹
۹۶۱۰۳۰۱۰۳۶ ۹۶۱۲۰۲۱۰۲۴ ۹۶۱۲۰۲۱۰۴۲ ۹۶۱۲۰۲۱۰۰۸ ۹۵۱۲۲۱۱۰۱۲ ۹۵۱۲۲۱۱۰۰۸ ۹۶۲۰۰۱۱۰۱۱ ۹۷۱۲۱۵۱۰۱۶
۹۴۱۲۰۲۱۰۴۵ ۹۵۱۲۲۱۲۰۰۸ ۹۵۱۲۲۱۱۰۱۷ ۹۷۱۲۲۱۲۰۰۷ ۹۷۱۲۱۵۱۰۳۵ ۹۷۱۰۳۰۱۰۳۷ ۹۴۱۰۰۱۱۰۱۳ ۹۶۱۲۱۵۱۰۳۸
۹۵۲۲۱۵۱۰۳۱ ۹۵۱۲۱۵۱۰۳۱ ۹۵۱۲۱۵۱۰۱۶ ۹۵۱۲۰۲۱۰۲۸ ۹۴۱۰۰۱۱۰۰۱ ۹۵۱۲۱۵۱۰۰۴ ۹۵۲۰۰۱۱۰۰۲ ۹۵۲۲۱۵۱۰۲۷
۹۵۱۲۰۲۱۰۱۳ ۹۵۱۲۰۲۱۰۳۵ ۹۵۱۲۰۲۱۰۳۲ ۹۵۱۲۱۵۱۰۱۹ ۹۵۱۲۱۵۱۰۳۳ ۹۵۱۰۰۱۱۰۰۸ ۹۵۱۲۲۱۱۰۲۴ ۹۵۱۲۱۵۲۰۳۲
۹۴۱۲۲۱۱۰۴۰ ۹۸۱۲۲۱۲۰۰۴ ۹۷۱۲۱۵۱۰۱۱ ۹۵۱۲۰۲۲۰۲۲ ۹۶۱۲۲۱۱۰۱۷ ۹۵۲۲۱۵۱۰۱۶ ۹۵۲۲۱۵۱۰۰۷ ۹۶۲۰۰۱۱۰۰۳
۹۵۲۲۰۲۱۰۰۵ ۹۵۲۰۳۰۱۰۳۳ ۹۵۲۰۳۰۱۰۱۰ ۹۵۲۰۳۰۱۰۳۲ ۹۵۲۲۰۲۱۰۱۴ ۹۴۱۲۰۲۱۰۱۲ ۹۶۱۰۳۰۱۰۲۵ ۹۶۱۰۰۱۱۰۱۱
۹۷۱۰۰۱۱۰۲۷ ۹۷۱۰۰۱۱۰۲۰ ۹۷۱۰۰۱۱۰۵۲ ۹۶۲۰۰۱۱۰۱۰ ۹۷۱۰۰۱۱۰۴۵ ۹۶۱۰۰۱۱۰۳۲ ۹۶۱۰۰۱۱۰۳۹ ۹۸۱۰۰۱۱۰۱۳
۹۸۱۲۱۵۱۰۴۳ ۹۶۱۰۰۱۱۰۰۹ ۹۶۱۲۲۱۱۰۴۳ ۹۶۱۰۳۰۱۰۰۸ ۹۷۱۲۰۲۱۰۴۲ ۹۷۱۰۰۱۱۰۳۶ ۹۷۱۲۱۵۱۰۲۷ ۹۸۱۰۰۱۱۰۴۵
۹۵۱۲۰۲۱۰۱۱ ۹۷۱۲۰۲۱۰۴۹ ۹۵۲۰۳۰۱۰۱۱ ۹۵۲۲۲۱۱۰۱۱ ۹۵۱۲۲۱۱۰۱۹ ۹۵۱۲۲۱۱۰۵۱ ۹۸۱۲۰۲۱۰۴۵  ۹۶۱۰۳۰۱۰۰۲
۹۷۱۲۱۵۱۰۲۳ ۹۷۱۲۲۱۱۰۰۸ ۹۵۱۲۲۱۱۰۵۲ ۹۶۱۰۳۰۱۰۴۹ ۹۶۱۰۳۰۱۰۳۵ ۹۸۱۰۰۱۱۰۱۹

در راستای آیین نامه تشکیل انجمن‌های ورزشی دانشگاه، از تمامی افرادی که تمایل به ثبت نام به‌عنوان نامزد انتخاباتی انجمن ورزشی دارند درخواست می‌شود تا روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۸ به دفتر مدیریت امور دانشجویی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است انتخابات انجمن‌های ورزشی در هفته گرامیداشت تربیت بدنی در دو بخش دانشگاه و سراهای دانشجویی برگزار می‌گردد.

 

شرح وظایف و شرايط عضويت دانشجويان

 ماده ۱۰) وظايف انجمنهاي ورزشي دانشجويي به شرح زير است:

الف) تنظيم و تدوين برنامههاي پيشنهادي انجمن مبني بر نظر سنجي و علايق دانشجويان دانشكده و خوابگاه و ارائه آن به مديريت دانشجویی براي تصويب در شوراي ورزش دانشگاه

ب) پيش بيني و اجراي برنامه‌هاي تفريحي، ورزشي، نمايشي، بومي و محلي با توجه به شرايط و مقتضيات دانشكده يا خوابگاه

ج)  پيش بيني و ايجاد پايگاه‌هاي شادابي و تندرستي ورزش صبحگاهي در خوابگاه‌هاي دانشجويي و انتخاب مربيان يا دانشجويان خبره براي هدايت امور پايگاه‌ها

د)  همكاري با انجمنهاي ورزشي تخصصي دانشگاه در برگزاري مسابقات دانشگاهي و پيش بيني و اجراي برنامه ها و مسابقات ورزشي در سطح خوابگاه يا دانشكده

ه)  ارائه برنامه پيشنهادي و نحوه اداره، حفظ و حراست اماكن و فضاها و امكانات موجود توسط دانشجويان درون خوابگاه ها و دانشكده ها

و) شناسايي، بررسي و پيشنهاد فضاها و امكانات مستعد براي توسعه اماكن ورزشي دانشكده ها و خوابگاه ها

ز) تعيين اقلام و وسايل ورزشي مورد نياز ورزش خوابگاه يا دانشكده، و ارائه آن به تربيت بدني جهت مساعدت در حد مقدورات

ح) ارائه طرحهاي اصلاحي و تكميلي جهت بهره وري هر چه بيشتر از فضاها و امكانات

ط) جلب مشاركت دانشجويان براي برگزاري برنامه هاي ورزش درون دانشكده و درون خوابگاه

ی) انتخاب دانشجويان خبره و داوطلب براي قضاوت در رقابتهاي درون دانشكده و درون خوابگاه

ك) پيش بيني شيوه تبليغات و اطلاع رساني جذاب و انگيزاننده به منظور تشويق و ترغيب دانشجويان جهت مشاركت در برنامه‌ها

ل) انتقال مشكلات و تنگناهاي ورزشي دانشكده و خوابگاه به اداره تربيت بدني دانشگاه و پيگيري جهت مرتفع نمودن آنها در حد مقدورات دانشگاه

م) پيگيري جهت سوقدهي بودجه توسط مسئولين ذيربط دانشگاه ها به فعاليت هاي ورزشي درون خوابگاهي و دروندانشكدهاي، ضمن هماهنگي با مديريت تربيت بدني دانشگاه

ن) تشكيل مستمر جلسات انجمن به منظور بحث و تبادل نظر پيرامون امور مربوط به ورزش خوابگاه و دانشكده در حيطه وظايف انجمن

س) ارائه گزارش عملكرد درخصوص فراگير نمودن ورزش خوابگاه يا دانشكده ضمن اعلام آمار فعاليتها و نفرات تحت پوشش

ع) تشويق دانشجويان مشاركت كننده در فعاليت‌هاي ورزشي به استفاده از بيمه‌هاي ورزشي يا دانشجويي

ف) آشنا نمودن دانشجويان با تنگناها و واقعيت‌هاي موجود در ورزش دانشگاه

 

شرايط عضويت دانشجويان

ماده ۱۱) شرايط اعضاي انجمن دانشجويي عبارت است از:

الف) نداشتن حكم قطعي در كميتههاي انضباطي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در زمينههاي آموزشي و اخلاقي

ب) داشتن تبحر و تجربه، در يكي از رشته‌هاي ورزشي

ج)در زمان انتخابات، دانشجوياني كه در نيمسال آخر سال تحصيلي خود هستند نمي‌توانند نامزد عضويت در انجمنباشند.

د) براي عضويت در انجمن ورزشي خوابگاه، اسكان دانشجو در خوابگاه ضروري است.

ه) هر دانشجو مجاز است فقط در يكي از انجمن‌هاي ورزشي عضويت داشته باشد (عضويت در شوراهاي صنفي و ساير تشكل‌ها و انجمن‌هاي علمي و هنري و فرهنگي بلامانع است)

 

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند، جهت مشخص شدن تعداد سرویسهای مورد نیاز در مسیرهای مختلف و ساماندهی مسئله ایاب و ذهاب دانشجویان نسبت به ثبت درخواست ایاب و ذهاب در زیرسایت مدیریت دانشجویی به آدرس زیر مراجعه نمایند و نسبت به ثبت درخواست در مسیرها و ساعات مشخص شده اقدام نمایند.

📎 bit.ly/31Mo26i

 

* این درخواست مشتمل بر نیاز دانشجویان درطول یک هفته می باشد.
* هر دانشجو فقط یکبار مجاز به ثبت درخواست است.
* جهت ثبت سرویس در ساعت های مختلف از کلید ctrl استفاده نمایید.
* خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.
* هرگونه برنامه ریزی مبتنی بر درخواست های دانشجویان است. خواهشمند است هنگام ثبت نام نهایت دقت را مبذول نمایید.