قابل توجه وام گیرندگان صندوق قرض الحسنه امام حسین(ع)

چنانچه وام گیرندگان محترم تا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند، پروفایل تغذیه وام گیرنده و ضامنین بسته خواهد شد.

اسامی بدهکاران به شرح ذیل می‌باشد:

وام گیرندگان اول  ضامن  ضامن دوم اقساط معوق  مبلغ اقساط  جریمه دیرکرد  کل بدهی
۱۱۹۰۱۶۶۰۸۹ ۱۱۹۰۲۲۶۲۴۳ ۲۴۰۰۲۱۳۸۳۶ ۴    ۷۰۰,۰۰۰   ۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۳۶۰۱۳۱ ۵۱۱۲۰۲۱۰۵۹ ۴۶۱۰۶۴۳۹۷۹ ۴    ۵۰۰,۰۰۰   ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶۰۳۶۱۳۶۳ ۱۰۸۰۴۹۷۵۷۹ ۱۲۷۳۰۱۸۰۷۹ ۴    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۶۱۰۶۱۶۲۰۳ ۴۶۱۰۶۱۶۴۷۵ ۶۲۹۰۰۴۰۱۱۱ ۷ ۲۰۰,۰۰۰       ۲۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۹۴۳۲۵۹ ۱۲۷۲۹۹۱۶۲۸ ۱۲۷۲۶۹۱۵۳۵ ۳    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۶۱۰۷۱۱۷۶۱ ۱۱۶۰۳۶۱۳۶۳ ۱۰۸۰۴۹۷۵۷۹ ۴    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۹۰۰۴۸۷ ۱۲۷۲۹۹۵۶۴۱ ۱۲۷۲۷۳۹۲۹۵ ۴    ۵۰۰,۰۰۰   ۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۴۶۰۲۰۸۶۷۷ ۴۶۱۰۶۳۶۲۹۸ ۴۶۱۰۶۱۶۴۷۵ ۷    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸۰۴۹۷۵۷۹ ۱۱۶۰۳۶۱۳۶۳ ۱۲۷۳۰۱۸۰۷۹ ۲    ۳۰۰,۰۰۰       ۶۰۰,۰۰۰
۴۶۴۰۲۱۳۱۶۶ ۶۴۶۰۲۰۸۶۷۷ ۲۴۶۰۳۶۰۱۶۹ ۸    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۴۵۰۶۵۳ ۱۲۷۳۲۰۰۶۱۶ ۲۱۸۷۱۲۴۸ ۳    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۶۰۳۶۰۱۶۹ ۴۶۴۰۲۰۰۳۴۱ ۱۱۸۰۰۸۱۷۲۲ ۶    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۳۱۴۰۲۴ ۱۲۰۰۱۸۰۶۱۵ ۱۱۰۰۳۵۷۳۳۵ ۲    ۷۰۰,۰۰۰   ۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۱۸۰۶۱۵ ۱۱۰۰۳۱۴۰۲۴ ۱۱۰۰۳۵۷۳۳۵ ۲    ۲۰۰,۰۰۰       ۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۳۵۷۳۳۵ ۱۱۰۰۳۱۴۰۲۴ ۱۲۰۰۱۸۰۶۱۵ ۸    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۴,۲۰۰,۰۰۰
۶۲۹۰۰۴۰۱۱۱ ۴۶۱۰۶۱۶۴۷۵ ۶۴۶۰۲۰۸۶۷۷ ۷    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۷۰۰,۰۰۰
۴۶۱۰۶۳۶۲۹۸ ۵۵۵۰۱۸۹۸۶۰ ۵۴۹۰۰۹۸۲۶۰ ۷    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۷۰۰,۰۰۰
۴۶۱۰۵۱۲۴۸۳ ۴۶۱۰۶۳۶۲۹۸ ۶۴۶۰۲۰۸۶۷۷ ۱۰    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۵,۲۰۰,۰۰۰
۴۶۶۰۳۸۲۸۳۴ ۴۶۶۰۳۲۹۳۱۳ ۶۳۲۰۰۴۸۹۷۲ ۱۰    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰   ۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۹۰۲۶۳۰۶۸ ۱۲۷۳۲۳۶۵۹۹ ۱۱۹۰۲۵۵۲۱۹ ۳    ۷۰۰,۰۰۰   ۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۳۲۰۰۴۸۹۷۲ ۴۶۶۰۳۲۹۳۱۳ ۵۰۹۰۱۵۱۷۵۱ ۱۰    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۸۵۷۶۵۹ ۱۷۴۲۵۹۷۴۲۴ ۲۵۸۱۰۴۷۰۰۳ ۴    ۵۰۰,۰۰۰   ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۸۱۰۴۷۰۰۳ ۲۰۸۵۷۶۵۹ ۱۷۴۲۵۹۷۴۲۴ ۴    ۲۵۰,۰۰۰   ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۴۲۵۹۷۴۲۴ ۲۰۸۵۷۶۵۹ ۲۵۸۱۰۴۷۰۰۳ ۶    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۹۰۵۲۲۵ ۱۲۷۲۹۶۶۹۰۹ ۱۲۰۰۱۶۴۲۳۷ ۲    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۹۰۰۹۸۲۶۰ ۴۶۱۰۵۸۲۰۱۱ ۱۲۵۰۴۸۴۶۷ ۴    ۷۰۰,۰۰۰   ۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۶۶۰۴۴۶۰۷۷ ۵۷۷۰۰۳۳۸۰۰ ۹۲۱۰۰۴۶۲۴۱ ۲    ۳۰۰,۰۰۰       ۶۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۹۹۵۶۴۱ ۱۲۷۲۹۰۰۴۸۷ ۱۲۷۲۷۳۹۲۹۵ ۳    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۵۰۰۰۴۵۷۴۱ ۴۲۲۰۳۶۱۹۷۹ ۴۲۲۰۵۹۱۵۶۷ ۵    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۱۰۱۳۵۰۲۴ ۵۴۱۰۱۵۲۲۱۲ ۵۴۱۰۱۷۵۳۰۱ ۳    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۵۵۰۱۸۹۸۶۰ ۶۲۹۰۰۴۰۱۱۱ ۴۶۱۰۶۱۶۴۷۵ ۴    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۶۶۰۳۹۱۳۳۷ ۱۰۸۰۴۴۱۴۵۱ ۱۱۲۰۱۵۸۰۹۵ ۱۰    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰   ۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۲۰۱۵۸۰۹۵ ۱۲۰۰۱۷۷۹۸۳ ۴۶۶۰۳۹۱۳۳۷ ۵    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۵۷۱۴۸ ۱۲۷۲۲۳۹۸۱۰ ۶۰۰۰۰۹۵۷۶۷ ۱۰    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰   ۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۰۱۹۳۶۴۴ ۱۱۶۰۷۰۰۲۸ ۵    ۳۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۲۴۰۳۵۲۹۴۰ ۶۰۰۰۰۷۳۱۱۹ ۴۲۲۰۳۰۲۱۷۴ ۶    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰   ۱,۹۲۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۱۳۶۲ ۴۲۴۰۱۱۸۹۶۴ ۶۰۰۰۰۴۰۹۳۸ ۱۰    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰   ۳,۱۲۰,۰۰۰
۴۰۶۰۹۸۲۰۴۰ ۵۵۵۰۱۷۶۹۹۸ ۱۰۸۰۴۴۱۴۵۱ ۲    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۵۰۱۷۶۹۹۸ ۱۹۹۰۷۳۳۷۵۱ ۶۹۹۰۰۴۰۱۱۱ ۳    ۵۰۰,۰۰۰   ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۹۹۰۷۳۳۷۵۱ ۵۵۵۰۱۷۶۹۹۸ ۵۵۵۰۱۸۹۸۶۰ ۴    ۵۰۰,۰۰۰   ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۱۰۷۳۱۷۸۹ ۱۱۹۰۲۶۰۴۹۲ ۵۴۱۰۱۸۸۵۰۰ ۶    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۸۰۱۹۹۶۳۳ ۱۲۷۲۳۷۰۴۷۱ ۵۴۳۰۰۴۵۲۰۹ ۶    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۴۷۳۸۵۶ ۱۱۲۰۱۵۸۰۹۵ ۴۶۱۰۷۶۴۹۷۰ ۶    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰   ۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۷۲۷۸۶۰۷۲ ۱۲۹۳۵۵۴۰۷۳ ۱۲۷۲۹۶۷۹۷۲ ۶    ۷۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰   ۴,۴۸۰,۰۰۰
۱۲۱۰۱۲۱۹۴۸ ۱۲۷۲۲۶۲۳۹۱ ۱۱۹۰۲۱۷۳۱۷ ۸۰,۰۰۰         ۸۰,۰۰۰
۱۱۵۰۲۲۳۰۲۲ ۱۱۵۰۲۲۵۹۷۱ ۱۲۵۰۵۵۳۳۱۸    ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰       ۲۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۴۸۴۲۴۶ ۱۱۰۰۴۳۱۸۷۱ ۱۲۷۲۸۶۰۶۳۹ ۱    ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰       ۴۲۰,۰۰۰
۱۲۷۲۹۱۹۶۶۸ ۱۲۷۳۰۱۶۷۶۹ ۱۱۵۰۲۲۳۰۲۲ ۱۲۰,۰۰۰       ۱۲۰,۰۰۰

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *