قابل توجه دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی

به اطلاع دانشجویانی که هزینه اسکان در سراهای دانشجویی را پرداخت ننموده اند می رساند، با توجه به اتمام مهلت واریز هزینه اقامت، چنانچه تا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ نسبت به تسویه حساب، اقدام ننمایند، پروفایل تغذیه آنها مسدود می گردد.

فهرست اسامی بدهکاران:

۹۵۱۲۰۲۱۰۵۶ ۹۵۱۲۰۲۱۰۴۷ ۹۸۱۲۰۲۱۰۱۰ ۹۵۱۲۲۱۲۰۰۳ ۹۵۱۲۰۲۱۰۲۰ ۹۷۱۰۰۱۱۰۰۸ ۹۵۲۲۱۵۱۰۰۶ ۹۵۱۲۲۱۲۰۰۹
۹۶۱۰۳۰۱۰۳۶ ۹۶۱۲۰۲۱۰۲۴ ۹۶۱۲۰۲۱۰۴۲ ۹۶۱۲۰۲۱۰۰۸ ۹۵۱۲۲۱۱۰۱۲ ۹۵۱۲۲۱۱۰۰۸ ۹۶۲۰۰۱۱۰۱۱ ۹۷۱۲۱۵۱۰۱۶
۹۴۱۲۰۲۱۰۴۵ ۹۵۱۲۲۱۲۰۰۸ ۹۵۱۲۲۱۱۰۱۷ ۹۷۱۲۲۱۲۰۰۷ ۹۷۱۲۱۵۱۰۳۵ ۹۷۱۰۳۰۱۰۳۷ ۹۴۱۰۰۱۱۰۱۳ ۹۶۱۲۱۵۱۰۳۸
۹۵۲۲۱۵۱۰۳۱ ۹۵۱۲۱۵۱۰۳۱ ۹۵۱۲۱۵۱۰۱۶ ۹۵۱۲۰۲۱۰۲۸ ۹۴۱۰۰۱۱۰۰۱ ۹۵۱۲۱۵۱۰۰۴ ۹۵۲۰۰۱۱۰۰۲ ۹۵۲۲۱۵۱۰۲۷
۹۵۱۲۰۲۱۰۱۳ ۹۵۱۲۰۲۱۰۳۵ ۹۵۱۲۰۲۱۰۳۲ ۹۵۱۲۱۵۱۰۱۹ ۹۵۱۲۱۵۱۰۳۳ ۹۵۱۰۰۱۱۰۰۸ ۹۵۱۲۲۱۱۰۲۴ ۹۵۱۲۱۵۲۰۳۲
۹۴۱۲۲۱۱۰۴۰ ۹۸۱۲۲۱۲۰۰۴ ۹۷۱۲۱۵۱۰۱۱ ۹۵۱۲۰۲۲۰۲۲ ۹۶۱۲۲۱۱۰۱۷ ۹۵۲۲۱۵۱۰۱۶ ۹۵۲۲۱۵۱۰۰۷ ۹۶۲۰۰۱۱۰۰۳
۹۵۲۲۰۲۱۰۰۵ ۹۵۲۰۳۰۱۰۳۳ ۹۵۲۰۳۰۱۰۱۰ ۹۵۲۰۳۰۱۰۳۲ ۹۵۲۲۰۲۱۰۱۴ ۹۴۱۲۰۲۱۰۱۲ ۹۶۱۰۳۰۱۰۲۵ ۹۶۱۰۰۱۱۰۱۱
۹۷۱۰۰۱۱۰۲۷ ۹۷۱۰۰۱۱۰۲۰ ۹۷۱۰۰۱۱۰۵۲ ۹۶۲۰۰۱۱۰۱۰ ۹۷۱۰۰۱۱۰۴۵ ۹۶۱۰۰۱۱۰۳۲ ۹۶۱۰۰۱۱۰۳۹ ۹۸۱۰۰۱۱۰۱۳
۹۸۱۲۱۵۱۰۴۳ ۹۶۱۰۰۱۱۰۰۹ ۹۶۱۲۲۱۱۰۴۳ ۹۶۱۰۳۰۱۰۰۸ ۹۷۱۲۰۲۱۰۴۲ ۹۷۱۰۰۱۱۰۳۶ ۹۷۱۲۱۵۱۰۲۷ ۹۸۱۰۰۱۱۰۴۵
۹۵۱۲۰۲۱۰۱۱ ۹۷۱۲۰۲۱۰۴۹ ۹۵۲۰۳۰۱۰۱۱ ۹۵۲۲۲۱۱۰۱۱ ۹۵۱۲۲۱۱۰۱۹ ۹۵۱۲۲۱۱۰۵۱ ۹۸۱۲۰۲۱۰۴۵  ۹۶۱۰۳۰۱۰۰۲
۹۷۱۲۱۵۱۰۲۳ ۹۷۱۲۲۱۱۰۰۸ ۹۵۱۲۲۱۱۰۵۲ ۹۶۱۰۳۰۱۰۴۹ ۹۶۱۰۳۰۱۰۳۵ ۹۸۱۰۰۱۱۰۱۹
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *