سرکار خانم صفیه قربانی

سرکار خانم صفیه قربانی

کارشناس امور دانشجویی

شماره تماس: ۰۳۱۵۳۲۳۸۳۷۹ (داخلی ۱۱۳)

جناب آقای احمد علیدادی

جناب آقای احمد علیدادی

کارشناس امور صندوق رفاه

شماره تماس: ۰۳۱۵۳۲۳۸۳۷۹ (داخلی ۱۱۴)

جناب آقای سید مجتبی طبائیان

جناب آقای سید مجتبی طبائیان

کارشناس امور تغذیه

شماره تماس: ۰۳۱۵۳۲۳۸۳۷۹ (داخلی ۱۲۱)