شرح وظایف مدیریت امور دانشجویی

– تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی

– اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه های دانشجویان

– تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان

– برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاه های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها

– انجام خدمات مربوط به ارائه کمک های مالی و وام های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط

– انجام امور مربوط به تسویه حساب وام های صندوق رفاه دانشجویان

– نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی گروه های آموزشی

– نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط

– برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف

– برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها

– نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمایی های لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان

– انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول مرکز

– بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذی ربط مرکز و یا سایر مراجع

– اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان مرکز

– برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره های ورزشی درون مرکزی

– انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی

– نظارت بر عملکرد مربیان ورزشی و کنترل کارکرد آنها

– اجرای سیاست ها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیت های ورزشی

– برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها

– ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان مرکز جهت شرکت در فعالیت های ورزشی

– نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تاسیسات، میادین و امکانات ورزشی مرکز با همکاری واحدهای ذی ربط

– پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان

– برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها

– ارزشیابی کار دانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون های لازم

– فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در مرکز

– پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورت جلسات آن و اجرای برنامه های مربوط

– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق