سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 02:01
فرم ثبت نام نهایی خوابگاه
اطلاعات فردی
* شماره دانشجویی :
* نام :
* نام خانوادگی :
* کد ملی :
* ارسال فایل فیش پرداختی (فقط فرمت PDF و یا JPG) :
توضیحات و شماره تماس :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :